Przetwarzanie Danych Osobowych

INFORMACJE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

(w ramach Rozporządzenia UE 2016/679)

 

Obecnie obowiązujące przepisy, określone w Rozporządzeniu UE 2016/679 (dalej „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” lub „Rozporządzenie” lub „GDPR – General Data Protection Regulation”) gwarantują, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy należytym poszanowaniu praw, podstawowych swobód, a także przy poszanowaniu godności osób fizycznych, ze szczególnym zachowaniem poufności, tożsamości i prawa o ochronie danych osobowych, zapewniając, iż te będą wykorzystywane zgodnie z prawem i kryterium dokładności.

 

W świetle tych kryteriów, poinformujemy w charakterze “Interesanta” w myśl Rozporządzenia, jak następuje:

 

 1. Posiadacz i administrator danych

Administratorem przetwarzania danych jest:

Juventus Official Fan Club. z siedzibą w Warszawie przy Plac J.H. Dąbrowskiego nr 1, KP 00-057, który przetwarza dane osobowe na rzecz rejestracji i przystąpienia do FAN CLUB.

 

 • Juventus F.C. S.p.A. z siedzibą w Turynie, 10151, przy ul. Via Druento 175, Numer Identyfikacji Podatku od wartości dodanej (VAT) – Partita IVA 00470470014, który przetwarza dane osobowe do celów realizacji projektu Juventus Official Fan Club. Juventus F.C. S.p.A. Administratorem Ochrony danych osobowych ustanowił (osoba określona zgodnie z art. 37 Rozporządzenia (UE) 2016/679), z którym należy skontaktować się poprzez adres: privacy@juventus.com.

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych i charakter ich wkładu

 

Dane osobowe wykorzystywane będą dla następujących celów:

 

PRZEZ JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB:

 

 1. w celu dokonania rejestracji przystąpienia do OFFICIAL FAN CLUB;

 

W przypadku dodatkowych celów w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Juventus Official Fan Club i przez ewentualne osoby trzecie z nim związane, zostaną one dalej określone w Powiadomieniu przez Juventus Official Fan Club.

 

PRZEZ JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A.:

 

 1. w celu zapewnienia właściwego świadczenia usług, o które wnioskowano do Juventus za pośrednictwem przystąpienia do projektu Juventus Official Fan Club i, zatem w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań wynikających z regulowanych stosunków umownych nawiązanych z członkami Juventus Official Fan Club i powiadomienia ich w związku z podjętymi inicjatywami względem projektu Juventus Official Fan Club;

 

 1. w celu przestrzegania prawa i rozporządzeń, również tych podatkowych, lub w celu wykonania zleceń wyznaczonych przez władze sądowe, Policję lub inne organy nadzoru;

 

 1. w celu uznania Interesanta i zestawienia informacji dotyczących interakcji z Juventusem z zamiarem zapewnienia szybkiego i spersonalizowanego wsparcia i przesłuchania Interesanta, w charakterze „kibica”, w centrum uwagi, w ramach monitowania poziomu zadowolenia lub polepszenia poziomu zadowolenia z wymogów Interesanta dla uzasadnionych interesów Juventusu i wzmocnienia relacji z kibicami i odpowiedzi na ich oczekiwania;

 

Ponadto, tylko w przypadku udzielenia zgody, dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Juventus F.C. S.p.A. w następujących celach:

 

 1. dla celów wpisania na listę przez Juventus, dokonania analizy rynku i badania (także telefonicznie, online, za pomocą formularzy), przesłania materiałów reklamowych i informujących o produktach i usługach oferowanych przez Juventus lub partnerów Juventusu, czynności związanych z kupnem, za pośrednictwem systemów automatycznych, takich jak e-mail, fax, sms czy MMS lub w tradycyjny sposób (drogą pocztową), lub telefoniczne z operatorem (dalej zwane „Przetwarzanie danych dla celów marketingowych”);

 

 1. w celu utworzenia profilu klienta o płaszczyźnie handlowej (poprzez ujawnienie przyzwyczajeń konsumpcyjnych), mające na celu przesłanie materiału informującego lub reklamowego do klienta, za pomocą systemów automatycznych, takich jak e-mail, fax, sms czy MMS lub drogą pocztową;

 

 1. w celu usprawnienia komunikacji z organizacjami trzecimi, które posiadają relacje handlowe/ umowne z Juventusem (partnerami Juventusu) i/lub z organizacjami pozakontraktowymi, związanymi z projektem Juventus Official Fan Club, dla celów akcji promocyjnych produktów i usług przez wyżej wymienione organizacje;

 

W ramach przetwarzania danych osobowych dla wyżej wymienionych celów w punktach a), b), c) e d) nie jest konieczne udzielenie zgody, ponieważ proces przetwarzania danych wydane jest na podstawie prawnej art. 6, par. 1, punkt b), c) i f) Rozporządzenia.

 

W ramach przetwarzania danych osobowych dla wyżej wymienionych celów w punktach e), f) i g) jest konieczne udzielenie zgody, ponieważ proces przetwarzania danych wydany jest na podstawie prawnej art. 6, par. 1, punkt a. Ewentualna odmowa nie spowoduje żadnych konsekwencji, z wyjątkiem niemożności bycia włączonym w analizie statystycznej i/lub, profilowania i otrzymywania promocji, zniżek i komunikacji, skierowanych, na podstawie dostarczonych danych, lub bycia powiadamianym o ewentualnych inicjatywach marketingowych i promocyjno-reklamowych Juventusu lub organizacji trzecich, partnerów Juventusu i/lub organizacji pozakontraktowych związanych z projektem Juventus Official Fan Club. Zatem, udzielając zgody, Interesant odnotowuje i zezwala na poszczególne procesy przetwarzania danych. W każdym przypadku, nawet gdy Interesant udzielił zgody na dążenie do wyżej wymienionych celów, ma prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przesyłając komunikat do Juventusu przez serwis strony, w sekcji: Kontakty na stronie: https://www.juventus.com/it/contact.php, lub na adres e-mail: privacy@juventus.com.

 1. Wykorzystywanie adresu e-mail

 

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami o ochronie danych osobowych, częściowo odnoszących się do wytycznych poczty elektronicznej, określonych przez Interesanta w kontekście nabycia danej usługi, dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu zapewnienia bezpośredniej usługi przez Juventus, produktów i usług analogicznych, nie tracąc prawa Interesanta do przeciwstawienia się w każdej chwili lub bez formalności w procesie przetwarzania, przejawiając w odpoweidni i jednoznaczny sposób swoją wolę. Wniosek o cofnięcie rejestracji może zostać zrealizowany przez Interesanta, kontaktując się z: privacy@juventus.com.


 1. Privacy osób niepełnoletnich

 

Zgodnie z umownymi przepisami, osoba sprawująca odpowiedzialność rodzicielską nad osobą niepełnoletnią (dalej zwany: „Rodzicem”) obowiązany jest wyrazić zgodę na gromadzenie danych osobowych osoby niepełnoletniej; deve fornire il consenso alla raccolta dei dati personali del Minore; dlatego rejestracja do projektu musi być uprawomocniona przez Rodzica. Rodzic ma prawo wglądu i wnioskowania o usunięcie danych osobowych osoby niepełnoletniej.

 

 1. Sposób przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzanie danych osobowych będzie przeprowadzone w formie papierowej i/lub przy użyciu narzędzi elektronicznych i/lub telematycznych, w każdym razie z zachowaniem minimalnych środków ostrożności, bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. W szczególności, przyjęte zostaną odpowiednie sposoby techniczne, informatyczne, logiczne i proceduralnych mechanizmów bezpieczeństwa, tak aby proces przetwarzania danych był gwarantowany, umożliwiając dostęp do osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub osoby odpowiedzialne wyznaczone przez Administratora.

 

 1. Kategorie podmiotów, którym dane osobowe mogą być udostępnione

 

Dostęp do danych osobowych może mieć pracownik przedsiębiorstwa, a w szczególności pracownik biura marketingu Juventus. Do osiągnięcia tych celów, o których mowa w punkcie 2, organizacja może wykorzystać następujące kategorie podmiotów, którzy mogą zapoznać się ze zgromadzonymi danymi osobowymi:

 

 • Podmioty wykwalifikowane, które działają w charakterze outsourcingu na rzecz Juventus i/lub zapewniają świadczenia usług powiązanych organizacjom i/lub doradcy, którzy udzielają wsparcia organizacjom na wielu płaszczyznach, w szczególności w zakresie prawnym, podatkowym, emerytalnym, finansowym, organizacyjnym; podmioty i organizacje wzywani do zarządzania urządzeniami elektronicznymi i/lub telematycznymi organizacji;

 

 • Każdy inny podmiot, któremu należy przekazać dane osobowe na podstawie wyraźnych przepisów.

 

W tym przypadku podmioty wyznaczone będą przez podmioty upoważnione do przetwarzania danych.

Juventus ustanowił organizację Lefima S.r.l., z siedzibą przy ul. Via Sansovino – 10151 Turyn (TO), Numer Identyfikacyjny do celów Podatku od wartości dodanej (VAT) – Partita IVA 10962700018, organizacja zarządza i koordynuje usługami dla członków Juventus Official Fan Club, zewnętrzna osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych, do której Interesant może się bezpośrednio skierować, korzystając z adresu e-mail: redazione@juventusofficialfanclub.com.

Wykaz osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych jest dostępny, zwracając się z prośbą o jego udostępnienie bezpośrednio do Administratora.

Tylko w przypadku uprzedniej zgody, dane osobowe mogą być przekazane organizacjom trzecim, które posiadają relacje handlowe/ umowne z Juventusem (partnerami Juventusu) i/lub organizacjom pozakontraktowym związanym z projektem Juventus Official Fan Club w ramach bezpośredniej promocji przez wymienione organizacje produktów i usług.

Należy wykluczyć rozpowszechnianie danych, z wyjątkiem nagrań dźwiękowych i video wykonanych na stadionie i/lub przy okazji wydarzeń wchodzących w zakres projektu Juventus Official Fan Club, w których Interesant mógłby wziąć udział, i które mogą stać się przedmiotem transmisji i rozpowszechniania na każdym kanale komunikacyjnym podczas przedstawiania wydarzenia sportowego publiczności i świadczenia usług związanych z tym wydarzeniem, a także w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych organizacji Juventus i, w szczególności, projektu Juventus Official Fan Club.

 

 1. Okres przetwarzania danych

 

Dane osobowe są zachowane przez Juventus na okres ściśle funkcjonalny w zarządzaniu dla celów przetwarzania danych osobowych, o których mowa powyżej. Dane osobowe nie będące wymogiem ustawowym lub nieuzasadnione słusznymi interesami administratora, będą usunięte po okresie 24 miesięcy od daty wygaśnięcia wymogów określonych w niniejszym Powiadomieniu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych dla celów drugorzędnych określonych w punkcie e) i f), wnioskując w przypadku przejawienia opcjonalnej zgody, zgromadzone dane osobowe będą zachowane na czas ściśle określony w ramach zarządzania celami wyżej określonymi według kryteriów ustalonych do przestrzegania obecnie obowiązujących przepisów, w odniesienu do prawidłowości i zbilansowania relacji pomiędzy uzadanionym interesem Administratora danych i prawami oraz wolnością Interesanta. W konsekwencji, w przypadku braku konkretnych przepisów, które przewidują zróżnicowany czas przechowywania danych, Juventus obejmie opiekę nad użytkowaniem danych osobowych dla wyżej wymienionych celów drugorzędnych na odpowiedni czas, względem interesu przejawionego przez osobę, do której odnoszą się dane wobec inicjatyw Juventusu. W każdym przypadku, Juventus przejmuje ochronę w celu uniknięcia wykorzystywania tych samych danych na czas nieokreślony, postępując w regularnych odstępach czasu do jednoznacznego kontrolowania rzeczywistego wykorzystywania danych dla interesów podmiotu, do którego odnoszą się dane przeznaczone do przetwarzania danych dla celów drugorzędnych, o których mowa powyżej.

 

 1. Prawa Interesanta

 

Należy przypomnieć, iż na mocy rozporządzenia uprawnia się Interesanta do skorzystania ze szczególnych praw, między innymi do uzyskania potwierdzenia istnienia własnych danych osobowych, nawet jeśli nie są jeszcze zarejestrowane, do komunikowania tych samych danych w zrozumiały sposób, ich pochodzenia, logiki i celów przetwarzania danych. Interesant może ponadto uzyskać prawo do ich usunięcia, ograniczenia dostarczania danych, przetwarzania ich w sposób anonimowy lub ich całkowitego zablokowania  z naruszeniem prawa, jak również ich uaktualnienia, sprostowania, lub jeśli jest zainteresowany, zintegrowania danych i ich przeniesienia do innego Administratora3. Interesant ma również prawo do przeciwstawienia się, całkowicie lub częściowo z przyczyn uzasadnionych, do przetwarzania własnych danych osobowych, pomimo, iż są stosowne, w celu adekwatnego zgromadzenia danych. Interesant może złożyć skargę do Poręczyciela odnoszącą się do ochrony danych osobowych i do aktualnie obowiązujących przepisów.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw wobec Administratora Juventusu, Interesant powinien złożyć wniosek korzystając z następujących punktów kontaktowych, za pośrednictwem których może skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: Juventus FC S.p.A., przy ul. Via Druento 175, 10151 Turyn (TO), email: privacy@juventus.com.

Interesant może także, w każdym momencie, jeśli jest zarejestrowany na stronie juventus.com, łącząc się z własnym kontem na stronie „Mój Profil”, zauktualizować własne dane osobowe i kontaktowe, i zmodyfikować zgodę, lub przy użyciu sekcji: Kontakty na stronie https://www.juventus.com/it/contact.php w celu złożenia wniosku.

___________________________________

Takie prawa zawarte są w art. 15-22 Rozporządzenia. Usunięcie danych osobowych dotyczy wykorzystywania danych niezgodnie z prawem, z naruszeniem prawa lub w przypadku cofnięcia udzielonej zgody i wówczas gdy, nie spełniają innych kryteriów prawnych w zakresie przetwarzania danych. Przeciwstawienie się może dokonać się na potrzeby bezpośredniego obrotu lub w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy analizy rynku; w innych przypadkach nie może dokonać się przeciwstawienie z przyczyn uzasadnionych i dominujących ze strony Administratora, jeśli to kontrastuje z prawem do obrony w sądzie