Warunki

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DANEGO CZŁONKA DO PROJEKTU JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB

 

 1. W myśl poniższych warunków przez “Juventus” rozumie się spółkę prawa włoskiego Juventus Football Club S.p.A. z siedzibą w Turynie, adres: Via Druento 175, Turyn (TO), NIP: 00470470014, przez  “Juventus Official Fan Club Center” rozumie się spółke prawa włoskiego Lefima S.r.l.,  z siedzibą w Turynie,  adres: Via Sansovino 230, Turyn (TO), kod pocztowy 10151, NIP: 10962700018, a przez “Członka Juventus Official Fan  Club” wszystkie osoby związane z Juventus Official Fan Club, które uiściły należną składkę członkowską na rzecz rejestracji do projektu Juventus Official Fan Club i tym samym są wobec nich świadczone usługi dla członków Juventus Official Fan Club.
 2. Członkom Juventus Official Fan Club, Juventus Official Fan Club Center oferuje świadczenie następujących usług:
 • karta Juventus Official Fan Club;
 • rabat 10 % we wszystkich dostępnych placówkach Juventus Stores po okazaniu przy kasie własnej karty Juventus Official Fan Club[1]
 • rabat 10 % do trzykrotnego wykorzystania do dnia 30 czerwca 2019 r. na stronie internetowej store.juventus.com[2]
 • rabat 5 % na wszystkie usługi wynikające z cennika JMedical
 • rabat na wizyty w Allianz Stadium, Juventus Museum i Juventus City Tour
 • możliwość zakupu towarów zindywidualizowanych Juventus Official Fan Club
 • usługa sprzedaży biletów przeznaczonych dla Juventus Official Fan Club, na rzecz swoich członków
 • imprezy tematyczne związane z Juventusem

 

 

Ewentualne zmiany oferowanych usług, np. dostęp wszelkich przywilejów, ofert specjalnych i/lub dodatkowych usług, które mogą zostać świadczone przez Juventus Official Fan  Club, lub inne organizacje, z którymi Juventus Official Fan  Club zawrze umowę (tzw. Organizacja współpracująca na podstawie umowy z Juventusem),  będą przekazywane członkom Juventus Official  Fan  Club  za pośrednictwem serwisu  www.juventus.com  w zakładce Juventus Official  Fan  Club  i/lub poprzez Juventus Official  Fan  Club, z którym członek Juventus Official  Fan  Club jest związany, uznane są jako zaakceptowane.

 

 

 1. Przystąpienie do projektu Juventus Official Fan  Club jest możliwe poprzez wypełnienie danych, o którycgh mowa w niniejszym formularzu. Przystąpienie do projektu Juventus Official Fan Club może nastąpić jedynie w placówkach Juventus Official Fan Club, który przystąpił do projektu i został uznany przez Juventus Official Fan Club.
 2. Aby móc zagwarantować prawidłowe świadczenie usług, dane osobowe powinny być zgodne z prawdą. Dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie warunków, o których mowa w niniejszym Powiadomieniu.
 3. Karta Juventus Official Fan Club stanowi jedyny dokument uprawniający do korzystania z wyżej wymienionych praw. Karta Juventus Official Fan Club jest dokumentem ściśle związanym z osobą członka i nie podlega zbyciu, każdy członek Juventus Official Fan Club jest jedynym właścicielem niniejszej karty. Wszelkie nadużycia i/lub oszustwa związane z kartą, będą skutkować natychmiastowym zawieszeniem i/lub zakończeniem świadczenia usług.
 4. Rejestracja w projekcie Juventus Official Fan Club jest ważna przez cały sezon piłkarski. Po upływie danego sezonu, żadne ww. usług nie będą świadczone na rzecz członka Juventus Official Fan Club aż do momentu odnowienia karty, którego dokonanie będzie możliwe za pośrednictwem sposobów wskazanych przez Juventus Official Fan Club Center, o których powiadomi pozostałe Juventus Official Fan Clubs.
 5. Prawo członków Juventus Official Fan Club do korzystania z świadczonych usług jest ściśle związanym z osobą członka i nie podlega zbyciu. Zabronione jest członkom Juventus Official Fan Club odsprzedaż lub inne wykorzystanie w celach zarobkowych usług świadczonych przez Juventus Official Fan Club Center.
 6. Członek Juventus Official Fan Club zobowiązuje się do korzystania ze świadczonych usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, przez zasady należytej staranności, w każdym przypadku bez naruszenia praw jakichkolwiek osób trzecich. Juventus Official Fan Club Center i spółka prawa włoskiego Juventus FC SpA nie są w żaden sposób powiązane z członkami Juventus Official Fan Club, z którymi nie utrzymują żadnych bezpośrednich relacji, za wyjątkiem relacji koniecznych dla świadczenia usług dostępnych w pakiecie Juventus Official Fan Club. Juventus Official Fan Club Center i spółka prawa włoskiego Juventus FC SpA w żadnym przypadku nie są odpowiedzialni za działanie członków Juventus Official Fan Club.
 7. Członek Juventus Official Fan Club jest świadomy tego, że korzystanie ze świadczonych usług odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Usługi są świadczone w takim stanie w jakim są i w jakim są dostępne. Juventus Official Fan Club nie gwarantuje, że świadczone usługi będą w pełni odpowiadać indywidualnym wymogom członka Juventus Official Fan Club.
 8. Członek Juventus Official Fan Club jest świadomy tego, iż Juventus Official Fan Club Center ma prawo do wykluczenia z projektu i niewystawienia karty Juventus Official Fan Club na rzecz tych osób, które:
 • w ocenie Juventus Official Fan Club Center, lub na podstawie zawiadomienia przez Juventus Official Fan Club Center albo przez organy ścigania, bądź przez Organizację współpracującą na podstawie umowy z Juventusem, podejmują działania niezgodnie z zasadami przewidzianymi w przyjętym Kodeksie etycznym Juventusu, dostępnym na stronie internetowej http://www.juventus.com/it/club/investor-relations/corporate-governance/codice-etico/.
 • nie przestrzegają wytycznych “Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive”, w szczególności dotyczących połączeń transferowych przy okazji meczów wyjazdowych;

 

 • naruszają przepisy przewidziane w Regulaminie korzystania z obiektów sportowych;
 • zostały pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie aktu wykonawczego wydanego na podstawie przepisów, o których mowa w art. 6 ustawy nr 401 z dnia 13 grudnia 1989 r. lub o których mowa w ustawie nr 1423 z dnia 27 grudnia 1956 r., bądź wobec których zgłoszono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa albo osoby te zostały skazane również nieprawomocnym wyrokiem, za przestępstwa w związku z wydarzeniami sportowymi.

 

 1. W przypadku, gdy karta Juventus Official Fan Club nie zostanie wydana z uwagi na brak jednego z wyżej wymienionych wymogów, a także w przypadku jej anulowania z wyżej wymienionych powodów, Juventus Official Fan Club Center ma obowiązek zawiadomienia stosownego Juventus Official Fan Club, którego dana osoba jest członkiem, o tym fakcie. Do prawidłowego niewydania lub anulowania karty, wystarczający jest fakt dokonania zawiadomienia, bez konieczności przedstawienia dodatkowych wyjaśnień. W przypadku prawidłowego zawiadomienia, danej osobie nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 2. Juventus Official Fan Club Center może w każdej chwili zawiesić, a także zakończyć świadczenie usług członkom Juventus Official Fan Club w następujących przypadkach:
 • wówczas, gdy członek nie dostarczy aktualnych, kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych;
 • gdy członek Juventus Official Fan Club skorzysta ze świadczonych usług dla celów niezgodnych z prawem, w sposób natarczywy, rasistowski, obraźliwy, kłamliwy, oszczerczy, naruszający prywatność innych osób, nadużywający, przy użyciu groźby, szkodliwy, wulgarny, nieprzyzwoity, zakłócający porządek, nękający, wobec osób trzecich;
 • gdy okaże się, że członek Juventus Official Fan Club, na podstawie okoliczności obiektywnych, uczestniczył aktywnie w aktach przemocy, w trakcie lub w związku z wydarzeniami sportowymi lub takimi, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwu publicznego przy okazji wydarzeń sportowych;
 • w przypadku korzystania lub usiłowania skorzystania z jednej karty Juventus Official Fan Club przez wiele osób;
 • w przypadku naruszenia Regulaminu odnośnie warunek wykorzystywania abonamentów oraz warunek sprzedaży biletów dla poszczególnych meczów.

 

 1. Wraz z przystąpieniem do Juventus Official Fan Club członek wyraża zgodę, aby zdjęcia, na których figuruje, wykonane przez Juventus Official Fan Club Center i/lub przez Juventus FC S.p.A. w trakcie wydarzeń sportowych i/lub w przypadku innych wydarzeń oraz zdjęcie wysłane przez członka Juventus Official Fan Club i/lub przez CLUB do Juventus Official Fan Club Center i/lub do Juventus FC SpA, były wykorzystane przez wyżej wymienione podmioty do celów reklamowych i promocyjnych, tj. wykorzystywanie zdjęć w kampaniach reklamowych drużyny Juventusu Turyn, poprzez ich wystawianie i rozpowszechnianie  na stronie www.juventus.com w zakładce Juventus Official Fan Club; poprzez inne środki komunikacji  drużyny Juventusu Turyn takie jak: tożsamość na portalach społecznościowych drużyny Juventus Turyn i Juventus Official Fan Club Center i ewentualnie inne środki w przyszłości wytworzone. Jeżeli członek Juventus Official Fan Club nie wyraża zgody na takie korzystanie z wizerunku, jest zobowiązany zawiadomić na piśmie, jednocześnie ze złożeniem wniosku o przystąpienie, poprzez zakładkę “Contact us” na stronie www.juventus.com w zakładce Juventus Official Fan Club, o niewyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku przy użyciu ww. środków komunikacji Juventus FC SpA do celów wyżej wymienionych. Brak ww. zawiadomienia o niewyrażeniu zgody przez Członka Juventus Official Fan Club będzie uznane przez Juventus Official Fan Club Center jako dorozumiania zgoda na udostępnienie wizerunku.

 

 1. Zgodnie z przepisem art. 53 Kodeksu Konsumenckiego (na mocy dekretu z mocą ustawy nr 206/2005, z późniejszymi zmianami m.i. wynikającymi z dekretu z mocą ustawy nr 21/2014) nie stosują się przepisów o prawie odstąpienia od umowy, ponieważ przedmiotowe umowy zostają negocjowane poza lokalów handlowych na podstawie której wynagrodzenie które miałby zostać zapłacone przez Konsumenta nie przekracza 50 Euro. W związku z tym Członkowi Juventus Official Fan Club nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, wynikające z przepisów art. 52 i następne Kodeksu Konsumenckiego,
 2. Wszystkie ww. warunki przystąpienia są uregulowane na podstawie prawa włoskiego. W razie wystąpienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego ważności, interpretacji, wykonania oraz rozwiązania niniejszych warunków łączących członka Juventus Official Fan Club i Juventus Official Fan Club Center, zostaną rozstrzygnięte do Izby Handlowej w Turynie i rozwiązane zgodnie z zasadami postępowania koncyliacyjnego. Jeżeli Strony zamierzają skierować sprawę na drogę sądową, Sądem właściwym jest Sąd miejscowo właściwy dla miasta Turyn, lub ten w miejscu zamieszkania interesanta lub według adresu do doręczeń interesanta, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów dekretu z mocą ustawy nr 206/2005.

[1] Z wyjątkiem dla tych poszczególnych produktów lub artykułów, których Juventus będzie mógł każdozarowo wyłączyć z rabatów i/lub z czynnościach promocyjnych.

[2] Z wyjątkiem dla tych poszczególnych produktów lub artykułów, których Juventus będzie mógł każdozarowo wyłączyć z rabatów i/lub z czynnościach promocyjnych.

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko)  ________________________________ oświadczam, iż zapoznałem/łam się I otrzymałem/łam kopię wyżej wymienionych warunków przystąpienia do projektu Juventus Official Fan Club, oraz, że nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń w przedmiotowej kwestii.

 

Miejscowość i Data ____________________                                                                                                 Podpis: _______________________________________

(w przypadku osoby niepełnoletniej, podpis rodzica lub opiekuna)

 

 

Zgodnie z przepisami art. 1341 włoskiego kodeksu cywilnego oświadczam, iż zapoznałem się ww. pkt 9 (wyłączenie gwarancji), pkt 12 (zawieszenie i zakończenie świadczenia usług), pkt 13 (zgoda na udostępnienie wizerunku), pkt 15 (zmiany świadczenia usług), pkt 14 (wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy), pkt 15 (prawo i sąd właściwy dla rozstrzygania sporów).

 

 

Miejscowość i Data____________________                                                                                               Podpis: _______________________________________

(w przypadku osoby niepełnoletniej, podpis rodzica lub opiekuna)